افسریه

مس دلمو آقا امشب تا صبح طلا کن جـــوادیـــه